EXECUTIVE STAFF

Zhunusova Lyazzat Olzhabayevna

CEO

Abdesheva Rayhan Kairbayevna

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

Muksinov Rinat Marselevich

DEPUTY GENERAL DIRECTOR - TECHNICAL DIRECTOR

3D–tour
in building

OPEN